Jesteś w: Home » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Szukaj w mieście
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Akademicka 8, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-34-44, (84) 638-35-55
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: rektorat@pwszzamosc.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Instytut Humanistyczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Przyrodniczo-Techniczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Senat jest organem kolegialnym uczelni.

Do kompetencji senatu należy:

 • uchwalanie statutu,
 • uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia,
 • ustalanie głównych kierunków działalności uczelni,
 • ustalanie zasad działania uczelni,
 • ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
 • występowanie z wnioskiem do MEiN o utworzenie filii zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów,
 • wyrażenie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
 • wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową,
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora.


Do kompetencji senatu należy także:

 • uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni,
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
 • wyrażenia zgody na, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1:
  • nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości 150 - krotnej minimalnej wartości środka trwałego, określonego w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • przystąpienia do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji.

Skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
Kadencja 2009-2013

Władze Uczelni:

Rektor – prof. dr hab. Waldemar Martyn
Prorektor – prof. dr hab. Henryk Chałupczak
Kanclerz – mgr Jerzy Korniluk

Dyrektorzy Instytutów:

Dyrektor Instytutu Humanistycznego – dr hab. Edward Fiała prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Matematyki i Technologii Innowacyjnych – dr hab. Witold Mozgawa prof.nadzw.
Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego - dr hab. Tadeusz Hejwowski

Przedstawiciele uczelni akademickich, z którymi uczelnia współpracuje:

Przedstawiciel Politechniki Lubelskiej – dr hab. Barbara Surowska
Przedstawiciel UMCS w Lublinie – prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki

Wybrani przedstawiciele (zgodnie z Komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2009 roku):

 1. dr hab. Feliks Czyżewski
 2. dr hab. Tadeusz Hejwowski
 3. dr hab. Michał Sajewicz
 4. dr hab. Konrad Zieliński
 5. dr Irena Kurzępa
 6. dr Beata Rodzik
 7. dr Bronisław Samujło
 8. dr Dariusz Wojnarski
 9. mgr Krzysztof Okapa
 10. mgr Łukasz Potocki
 11. mgr Teresa Molas
 12. mgr inż. Katarzyna Piróg
 13. Roksana Borys
 14. Magdalena Wolanin
 15. Tomasz Czarnecki
 16. Tomasz Rybak
 17. Piotr Wiśniewski