Szukaj w mieście
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu » Instytut Humanistyczny » Politologia » Licencjackie stacjonarne

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Hrubieszowska 24, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-34-00
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: humanik@pwszzamosc.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Politologia Politologia - Licencjackie stacjonarne Politologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studenci kierunku POLITOLOGIA w trakcie studiów zdobywają wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, umożliwiającą im ocenę procesów politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. W trakcie studiów poznają oni istotę organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw, rozumienie historii Europy, uwarunkowań jej integracji, genezę powstania i podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej, zasady działania organizacji międzynarodowych, nauczą się interpretować rolę Polski w stosunkach międzynarodowych.
 
Program nauczania obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, partii i systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego, różnych form strategii i taktyk działań politycznych, mechanizmów rywalizacji politycznej oraz kreowania wizerunku partii i polityków. W trakcie studiów studenci rozwijają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym oraz technologią informacyjną w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.
 
Absolwenci politologii potrafią rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, uczestniczyć w pracy zespołowej. Ponadto posiadają umiejętność podejmowania decyzji politycznych oraz analizowania zjawisk i procesów zachodzących w życiu publicznym.

Specjalizacje


Studenci kierunku politologia mają do wyboru jedną ze specjalności:
 
specjalność: public relations
 
Studenci specjalności public relations w trakcie studiów zdobywają wiedzę umożliwiającą poznanie istoty komunikowania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem modeli PR, technik argumentacyjnych, zasad i instrumentów kształtowania wizerunku firmy, istoty komunikacji kryzysowej.
 
Ukończenie studiów na kierunku politologia – public relations umożliwia znalezienie zatrudnienia w podmiotach zajmujących się PR, działach reklamy oraz promocji, w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych i ciałach wybieralnych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach.
 
specjalność: marketing polityczny
 
Studenci specjalności marketing polityczny uzyskują wiedzę umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania marketingu politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem technik marketingu politycznego, public relations, promocji i reklamy, kreowania wizerunku w polityce oraz instrumentów badania rynku politycznego.
 
Ukończenie studiów na kierunku „politologia” – marketing polityczny umożliwia znalezienie zatrudnienia w podmiotach zajmujących się marketingiem politycznym, działach reklamy oraz promocji, w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych i ciałach wybieralnych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach.
 
specjalność: studia europejskie i polityka regionalna
 
Studenci specjalności studia europejskie,w trakcie studiów zdobywają wiedzę umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego, w tym takich zagadnień jak historia Europy, instytucje i procesy decyzyjne UE, podstawy prawa wspólnotowego, finanse i polityki szczegółowe UE.
 
Ukończenie studiów na kierunku „politologia” – specjalność studia europejskie, umożliwia znalezienie zatrudnienia w instytucjach bezpośrednio związanych z Unią Europejską, w tym w organizacjach i instytucjach UE oraz krajowych współpracujących z jej agendami, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, a także w organach partii politycznych i ciałach wybieralnych, administracji państwowej i samorządowej, działach promocji.

specjalność: studia samorządowe i polityka lokalna
 
Studenci specjalności studia samorządowe,w trakcie studiów zdobywają wiedzę umożliwiającą rozumienie mechanizmów funkcjonowania samorządu terytorialnego tak w Polsce, jak i w UE oraz w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem historii samorządu terytorialnego, jego ustroju i organizacji, podstaw prawa administracyjnego, finansów publicznych, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych.
 
Ukończenie studiów na kierunku „politologia” – studia samorządowe umożliwia znalezienie zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych i ciałach wybieralnych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach i działach promocji.
 
specjalność: polityka bezpieczeństwa
 
Studenci specjalności polityka bezpieczeństwa poznają uwarunkowania i istotę bezpieczeństwa państwa na poziomie globalnym, regionalnych, narodowym oraz lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem jego prawnych i politycznych aspektów, systemu bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego RP oraz wybranych państw, zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, istoty komunikacji kryzysowej.
 
Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem państwa i zarządzaniem kryzysowym, w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, zespołach reagowania kryzysowego, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach.
 
specjalność: pomoc społeczna
 
Studenci specjalności pomoc społeczna na kierunku „politologia”zdobywają podczas studiów wiedzę o metodologii badań społecznych, przyczynach, przejawach, sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia kwestii społecznych, instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej.
Studia na kierunku „politologia” – pomoc społeczna wyrabiają w studentach umiejętności zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o głównych grupach zagrożonych marginalizacją społeczną, udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych.
 
Absolwenci tej specjalności przygotowani są do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych, organizacjach pozarządowych.

Wykaz przedmiotów


Wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie 3-letnich studiów
 
Przedmioty ogólne:
 
Technologia informacyjna; Język obcy; Wychowanie fizyczne; Ochrona własności intelektualnej; Socjologia/Filozofia; Dzieje i kultura Żydów/Kultura Europy
 
Przedmioty podstawowe:
 
Współczesna myśl polityczna; Współczesne systemy polityczne; Nauka o państwie i prawie; Nauka o polityce; Wstęp do badań politologicznych; Polska myśl polityczna
 
Przedmioty kierunkowe:
 
Historia najnowsza Polski; Najnowsza historia powszechna; System polityczny RP; Partie polityczne i systemy partyjne; Samorząd i polityka lokalna; Marketing polityczny; Administracja publiczna; Polityka społeczna; Polityka gospodarcza; Współczesne stosunki międzynarodowe; Integracja europejska; Mniejszości narodowe i etniczne/Modele polityki narodowościowej; Religie i związki wyznaniowe/Modele polityki wyznaniowej; Statystyka i demografia; Organizacja i zarządzanie; Retoryka i erystyka/Kreowanie wizerunku w polityce; Geografia polityczna; Ekologia i polityka; Migracje ludności/Polacy w świecie; Seminarium
 
Przedmioty specjalnościowe  – public relations:
 
Komunikowanie publiczne; Modele PR; Techniki argumentacyjne; Kształtowanie wizerunku firmy; Komunikacja kryzysowa; PR w administracji publicznej; Fakultety
 
Przedmioty specjalnościowe – marketing polityczny:
 
Podstawy marketingu politycznego; Techniki marketingu politycznego; Public relations; Promocja i reklama; Modele kreowania wizerunku; Badanie rynku politycznego; Fakultety
 
Przedmioty specjalnościowe  – studia europejskie:
 
Historia Europy; Polska w Europie; Instytucje i procesy decyzyjne w UE; Podstawy prawa wspólnotowego; Polityki szczegółowe UE; Finanse UE; Fakultety
 
Przedmioty specjalnościowe – studia samorządowe:
 
Historia samorządu terytorialnego; Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce współczesnej; Podstawy prawa administracyjnego; Finanse publiczne w Polsce; Gospodarka komunalna; Zamówienia publiczne w Polsce; Fakultety
 
Przedmioty specjalnościowe – polityka bezpieczeństwa:
 
Teoria bezpieczeństwa; Prawne podstawy bezpieczeństwa; Międzynarodowe prawo pokoju oraz prawo humanitarne; System bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego RP; Polityka i strategia bezpieczeństwa RP; Systemy bezpieczeństwa i obrony wybranych państw; Fakultety
 
Przedmioty specjalnościowe – pomoc społeczna:
Wprowadzenie do pomocy społecznej; Zabezpieczenie społeczne; Metodyka pomocy społecznej; Służby społeczne; Poradnictwo społeczne; Resocjalizacja; Fakultety