Szukaj w mieście
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu » Instytut Humanistyczny » Filologia rosyjska

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Hrubieszowska 24, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-34-00
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: humanik@pwszzamosc.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia rosyjska Filologia rosyjska - Licencjackie stacjonarne Filologia rosyjska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Studenci FILOLOGII ROSYJSKIEJ zdobywają praktyczną znajomość języka rosyjskiego na pozio­mie licencjatu. W trakcie studiów poznają wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i języko­znaw­stwa rosyjskiego oraz kultury i his­torii Rosji. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów z tych przedmiotów prowa­dzone są w języku rosyjskim. Oprócz przedmiotów obowiązkowych (kursowych), student ma możliwość uczest­nictwa w zajęciach do wyboru, jak np. seminaria licencjackie, fakultety, któ­re przygotowują studenta do napisania i obronienia pracy licencjackiej, a więc uzyskania ty­tułu zawodowego licencjata w zakresie filologii ro­syj­skiej.


Specjalizacje


Studenci maja do wyboru jedną ze specjalizacji:
 
specjalizacja: język rosyjski w biznesie i turystyce
 
Studenci specjalizacji „język rosyjski w biznesie i turystyce” zdobywają wiedzę z zakresu podstaw ekonomii, marketingu i zarządzania, transformacji społeczno-ustrojowej i ekonomicznej Federacji Rosyjskiej, zapoznają się z osobliwościami języka biznesu. Program studiów specjalizacji obejmuje dużą ilość ćwiczeń praktycznych w zakresie komunikowania ustnego i pisemnego w biznesie, a także tłumaczenia różnego rodzaju tekstów (w tym m. in. języka rosyjskiego w biznesie i turystyce, tekstów prawniczych, ekonomicznych i in.).
 
Absolwenci tej specjalizacji są przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, gdzie zna­jomość języka rosyjskiego jest przydatna lub wręcz nieodzowna.
 
specjalizacja: nauczycielska
 
Studenci specjalizacji nauczycielskiejotrzymują wykształcenie humanistyczne i psy­chopedagogiczne (m. in. pedagogika, psychologia, metodyka nauczania języka rosyjskiego), które przygotowuje ich do pracy w szkołach podstawowych, w tym również w zakresie wczesno­szkolnego nauczania języka oraz gimnazjach.

Wykaz przedmiotów


Wykaz przedmiotów realizowanych w trakcie 3-letnich studiów
 
Przedmioty ogólne:
 
Socjologia; Język klasyczny; Ochrona własności intelektualnej; Technologia informacyjna; Wychowanie fizyczne
 
Przedmioty podstawowe:
 
Praktyczna nauka języka ro­syj­skiego; Język zachodnio­europejski
 
Przedmioty kierunkowe:
 
Wstęp do językoznawstwa; Wstęp do słowianoznaw­stwa; Gramatyka opisowa współ­czesnego języka rosyjskiego; Gramatyka kontrastywna; Historia języka rosyjskiego; Wstęp do literaturoznawstwa; Historia literatury rosyjskiej; Analiza dzieła literackiego; Kultura rosyjska; Wiedza o współczesnej Rosji; Historia Rosji; Przedmioty do wyboru - Kurs fakultatywny – językoznawstwo, Kurs fakultatywny ­– literaturoznawstwo; Seminarium dyplomowe
 
Przedmioty specjalizacyjne - język rosyjski w biznesie i turystyce:
 
Podstawy ekonomii, marketingu i zarządzania; Transformacja społeczno-ustro­jowa i ekonomiczna w Federacji Rosyjskiej; Terminologia specjalistyczna; Właściwości języka biznesu; Komunikowanie w biznesie i turystyce; Tłumaczenie w biznesie i turystyce
 
Przedmioty specjalizacyjne - specjalizacja nauczycielska:
 
Psychologia; Pedagogika; Metodyka nauczania języka rosyjskiego; Metodyka specjalności dodatkowej; Socjologia wychowania; Emisja głosu