Jesteś w: Home » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Szukaj w mieście
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

22-400 Zamość, Lubuskie
ul. Akademicka 8, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-34-44, (84) 638-35-55
Fax: (84) 638-35-00
WWW: http://www.pwszzamosc.pl
Email: rektorat@pwszzamosc.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Instytut Humanistyczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Przyrodniczo-Techniczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

O Uczelni


Od wielu lat miasto Zamość czyniło starania o powrót do korzeni związanych z najlepszymi tradycjami akademickimi, takimi jak działalność Akademii Zamojskiej w latach 1594-1784. Upór i konsekwencja osób zaangażowanych w zrealizowanie tego celu doprowadziły do powołania w Zamościu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 czerwca 2005 r. i jest jedyną tego typu uczelnią publiczną w regionie, a od 01 października 2009 roku na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 roku PWSZ nadano imię Szymona Szymonowica.

PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów podyplomowych. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w skład której wchodzą: Instytut Humanistyczny, Instytut Przyrodniczo-Techniczny oraz Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych. W 2007 roku Uczelnia odkupiła od miasta budynek, który przeznaczono na Dom Studenta. Obecnie w akademiku mieszkają studenci PWSZ, jak również goście Uczelni.
W dniu 11 października 2007 r. podczas trzeciej uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2007/2008 przekazano na ręce JM Rektora prof. dr hab. Waldemara Martyna sztandar PWSZ w Zamościu. Sztandar Uczelni został ufundowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu „PRO ACADEMIA”.
Również w roku 2007 powołano wydawnictwo uczelniane „Facta Simonidis”, które w 2008 roku wydało pierwszy numer zeszytów naukowych. Jest to ważny element strategii rozwoju Uczelni. Półrocznik przygotowany został z wszelkimi standardami pozwalającymi mu  aspirować do grona uznanych i punktowanych czasopism naukowych. W 2009 roku zostały wydane kolejne zeszyty naukowe, skrypty i monografie.


W 2008 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, nawiązując do tradycji zamojskiej akademickości, powróciła do Bukowiny – wsi akademickiej, która przez wiele lat należała do Akademii Zamojskiej. Do dziś znajduje się tam piękny zabytkowy kościółek rektorski. Począwszy od czerwca 2008 roku, kiedy to w Bukowinie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni połączone z seminarium naukowym, PWSZ kontynuuje tradycję „Spotkań Akademickich”.
We wrześniu uczelnia zorganizowała na terenie kościółka rektorskiego w Bukowinie przedsięwzięcie plenerowe pt. „Żeńcy Szymona Szymonowica – wczoraj i dziś”, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Natomiast w dniach 27-28 czerwca 2009 r. w Bukownie odbyły się „Spotkania Akademickie”, których tematem przewodnim było „Turystyka a geniusz loci pogranicze kultur”.

 

W czerwcu 2008 r. odbyły się pierwsze obrony prac licencjackich w PWSZ w Zamościu z zakresu filologii polskiej, angielskiej i romańskiej. A w roku 2009 mury uczelni opuścili pierwsi absolwenci kierunków politologia
i matematyka.
W październiku 2008 r. nastąpiła inauguracja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Utworzenie Centrum pozwala na aktywniejsze wnikanie szkoły wyższej w środowisko lokalne i tworzenie sieci współpracy z różnego rodzaju organizacjami.
Umożliwia także zwiększenie szans na realizację różnego rodzaju projektów innowacyjnych.
Od stycznia 2009 r. Uczelnia realizuje projekt „Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada realizację takich zadań, jak:

 •  Wzmocnienie kompetencji merytorycznych i pracowniczych studentów
 •  zajęcia fakultatywne z matematyki i fizyki dla studentów na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz matematyka
 • praktyki zawodowe i staże zawodowe
 •  zwiększenie udziału przedsiębiorców w procesie dydaktycznym
 •  organizacja comiesięcznych spotkań z pracodawcami
 •  rozwój działalności Biura Karier i Praktyk Studenckich. Organizacja seminariów dla studentów nt. poruszania się na rynku pracy, organizacja szkoleń w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, technik poszukiwania pracy, organizacja targów pracy. Utworzenie punktu konsultacyjnego dla studentów z modułem poradnictwa zawodowego
 •  wzmocnienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Wdrożenie platformy distance learning
 •  kształcenie ustawiczne w dziedzinach technicznych. Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych

W ramach projektu prowadzone są bezpłatne studia podyplomowe na kierunkach: Technika z wychowaniem komunikacyjnym (nabór zamknięty), Zarządzanie bezpieczeństwem (nabór zamknięty), Zarządzanie jakością (nabór zamknięty), Maszyny sterowane numerycznie (inauguracja - październik 2010), Maszyny przemysłu drzewnego (inauguracja - październik 2010).
Kolejnym atrakcyjnym projektem z 2009 roku, nie tylko dla PWSZ, ale również dla całego regionu zamojskiego, jest „Adaptacja i wyposażenie laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju i innowacyjności zamojskich przedsiębiorstw oraz rozwój potencjału badawczego PWSZ i przekształcenie jej w lokalny ośrodek prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk technicznych i ścisłych. W ramach projektu planowana jest budowa laboratoriów specjalistycznych: Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Laboratorium Mechaniki, Laboratorium Matematyki Stosowanej i Optymalizacji Procesów. Ukończenie budowy laboratoriów planowane jest na grudzień 2010 r.
Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić kształcenie na wysokim poziomie poprzez zatrudnienie uznanej w kraju i zagranicą kadry naukowo-dydaktycznej oraz nawiązanie współpracy z dużymi ośrodkami naukowymi. Obecnie Uczelnia ma podpisane porozumienie o współpracy z:

 •  UMCS w Lublinie
 •  Politechnika Lubelska
 •  Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
 •  Wołyński Instytut Ekonomiki i Zarządzania w Łucku
 •  Wołyński Państwowy Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku
 •  Prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi w Kołomyi
 •  Instytut Biznesu i Technologii Innowacyjnych we Lwowie
 •  energieZentrum w Wolpertshausen
 •  Uniwersytet Narodowy w Ostrogu „Akademia Ostrogska”

Ponadto Uczelnia współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu, Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu oraz Związkiem Polaków miasta Kijowa.
PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu jest uczelnią przede wszystkim regionalną. Usytuowanie uczelni w najbliższej odległości od domu rodzinnego studenta zdecydowanie zwiększa dostępność do nauki. Kształcenie w zamojskiej PWSZ wpływa także na zmianę obserwowanej dość powszechnie sytuacji, gdy często zdolna młodzież kończy swoją edukację na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Misją PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu jest oferowanie wysokiej jakości kształcenia w postaci wiedzy i umiejętności, jaką uczelnia daje swoim absolwentom na dalszą ich życiową drogę. W tym celu uczelnia podpisała umowę o zagranicznej wymianie studentów i pracowników PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu z Państwową Szkoła Zawodową w Heillbronn (Niemcy) oraz Katholieke Hogeschool Limburg w Belgii w ramach programu ERASMUS.
Istotną zaletą Uczelni jest także rozbudowany system stypendialny dla studentów, co umożliwia zdobycie wyższego wykształcenia bez ponoszenia znacznych kosztów związanych z procesem edukacji na tym poziomie.
PWSZ podejmuje także wiele innowacyjnych inicjatyw. Między innymi został utworzony Uniwersytet Pierwszego Wieku dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, co jest jedynym tego typu pomysłem na Zamojszczyźnie. Co więcej, w roku akademickim 2009/2010, PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu po raz pierwszy przyłączyła się do Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMSC w Lublinie i przygotowuje konkurs matematyczny. Poza tym po raz pierwszy odbędzie się I Zamojskie Dyktando organizowane przez Uczelnię.


Władze


Władze Uczelni stanowią:

Rektor prof. dr hab. Waldemar Martyn  

Rektor
prof. dr hab. Waldemar Martyn

 

Prorektor
prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak

 

Kanclerz
mgr Jerzy Korniluk


Senat PWSZ


Senat jest organem kolegialnym uczelni.

Do kompetencji senatu należy:

 • uchwalanie statutu,
 • uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia,
 • ustalanie głównych kierunków działalności uczelni,
 • ustalanie zasad działania uczelni,
 • ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
 • występowanie z wnioskiem do MEiN o utworzenie filii zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów,
 • wyrażenie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
 • wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową,
 • wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora.


Do kompetencji senatu należy także:

 • uchwalanie planu rzeczowo-finansowego uczelni,
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
 • wyrażenia zgody na, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1:
  • nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości 150 - krotnej minimalnej wartości środka trwałego, określonego w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • przystąpienia do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji.

Skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu
Kadencja 2009-2013

Władze Uczelni:

Rektor – prof. dr hab. Waldemar Martyn
Prorektor – prof. dr hab. Henryk Chałupczak
Kanclerz – mgr Jerzy Korniluk

Dyrektorzy Instytutów:

Dyrektor Instytutu Humanistycznego – dr hab. Edward Fiała prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Matematyki i Technologii Innowacyjnych – dr hab. Witold Mozgawa prof.nadzw.
Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego - dr hab. Tadeusz Hejwowski

Przedstawiciele uczelni akademickich, z którymi uczelnia współpracuje:

Przedstawiciel Politechniki Lubelskiej – dr hab. Barbara Surowska
Przedstawiciel UMCS w Lublinie – prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki

Wybrani przedstawiciele (zgodnie z Komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2009 roku):

 1. dr hab. Feliks Czyżewski
 2. dr hab. Tadeusz Hejwowski
 3. dr hab. Michał Sajewicz
 4. dr hab. Konrad Zieliński
 5. dr Irena Kurzępa
 6. dr Beata Rodzik
 7. dr Bronisław Samujło
 8. dr Dariusz Wojnarski
 9. mgr Krzysztof Okapa
 10. mgr Łukasz Potocki
 11. mgr Teresa Molas
 12. mgr inż. Katarzyna Piróg
 13. Roksana Borys
 14. Magdalena Wolanin
 15. Tomasz Czarnecki
 16. Tomasz Rybak
 17. Piotr Wiśniewski

Biblioteka


Biblioteka PWSZ w Zamościu powstała w grudniu 2005 r. i tworzona była od podstaw.

Biblioteka mieści się w budynku Instytutu Humanistycznego przy ul Hrubieszowskiej 24. Zajmuje trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 140 m2, w tym wypożyczalnia, magazyn zbiorów oraz nowoczesna czytelnia z 20. miejscami do pracy indywidualnej oraz 8. stanowiskami komputerowymi. Studenci mają swobodny, bezpłatny dostęp do sieci Internet, jak również innych programów edukacyjnych (słowniki językowe, edytory tekstu).

Biblioteka do chwili obecnej zgromadziła ponad 8 tys. woluminów książek. Posiada 60 roczników czasopism oprawnych i nieoprawnych. Ponadto w Bibliotece gromadzi się zbiór materiałów audiowizualnych (kasety magnetofonowe, płyty CD, DVD). Profil gromadzenia zbiorów dostosowany jest do charakteru Uczelni i poszczególnych kierunków i obejmuje wydawnictwa z zakresu przedmiotów humanistycznych: politologii, filologii polskiej, filologii obcych (angielskiej, rosyjskiej, romańskiej), a także matematyki oraz mechaniki i budowy maszyn. Biblioteka dysponuje stale uzupełnianym, aktualnym księgozbiorem.

 Biblioteka wykorzystuje program biblioteczny LIBRA 2000, w którym skatalogowany jest cały księgozbiór. Katalog udostępniany jest w sieci Internet. Czytelnicy mają możliwość sprawdzania konta oraz rezerwacji książek on-line.

Zapraszamy!!!

 

Biblioteka PWSZ w Zamościu

ul. Hrubieszowska 24
22-400 Zamość
 
Tel. (0-84)627-84-04
 
Pracownicy
mgr Robert Urban
 
mgr Marta Bator


Rekrutacja


INFORMACJE OGÓLNE
 
Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:
 1. rejestracja i wybór kierunku studiów / w przypadku kierunku Filologia także specjalności w systemie IRK oraz wpisanie swoich wyników ze świadectwa dojrzałości bądź świadectwa ukończenia szkoły.
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 
Wymagane dokumenty:
 1. podanie na uczelnianym formularzu
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał  lub duplikat),
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub duplikat),
 4. 3 podpisane fotografie o wymiarach 35x45mm (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 5. orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn (inne kierunki nie obowiązuje),
 6. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 7. kserokopia dowodu osobistego


  Dodatkowo:

  1) deklaracja podjęcia studiów
  2) dowód opłaty za indeks i  ELS
  3) dokumenty i opłata przystąpienia do sekcji AZS
 
Rekrutacja 2010/2011 odbywa się na następujące kierunki i specjalności:
 
 
Kierunek/specjalność Przedmioty

FILOLOGIA ANGIELSKA

 • Translatorska
 • Nauczycielska
język kierunkowy
język polski
historia

FILOLOGIA ROSYJSKA

 • Język rosyjski w biznesie i turystyce
 •  Nauczycielska
FILOLOGIA ROMAŃSKA

FILOLOGIA POLSKA

 • Żurnalistyka
 •  Animacja kultury
 • Nauczycielska
język polski
historia
język obcy

POLITOLOGIA

 • Studia europejskie
 •  Studia samorządowe
 •  Public relations
 • Marketing polityczny
 • Pomoc społeczna
 • Bezpieczeństwo państwa
historia lub WOS
język polski
język obcy

MATEMATYKA

 •  Matematyka z informatyką
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
matematyka
fizyka lub chemia
język obcy

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 • Pojazdy samochodowe
 • Odnawialne źródła energii
 • Maszyny przemysłu drzewnego
 • Eksploatacja samolotów i śmigłowców
matematyka lub chemia
fizyka
język obcy

TURYSTYKA I REKREACJA

 


geografia lub WOS

język polski

język obcy 

* Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomimy:
 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych * – specjalność:
 • Grafika komputerowa
 • Malarstwo projektowe
 • Rzeźbiarskie formy użytkowe
 
Miejsce składania dokumentów:
 
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 084/ 638 34 00

Oferta edukacyjna


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu oferuje kształcenie na studiach licencjackich (3 lata) i inżynierskich (3,5 roku) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na studiach podyplomowych.

Wszystkie kierunki studiów realizowane w PWSZ w Zamościu oparte są o aktualne standardy kształcenia. Stanowią one integralną część systemu kształcenia 3+2+4, tj. 3-letnie studia licencjackie/3,5 roku studia inżynierskie – 2-letnie studia magisterskie – 4-letnie studia doktoranckie.

Od początku działania uczelni, programy wszystkich kierunków studiów, specjalności i specjalizacji skwantyfikowane zostały w punktacji ECTS. Obejmują one w ramach semestru minimum 30 punktów, w całym kursie licencjackim 180 punktów, a w kursie inżynierskim 210 punktów. System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, a także umożliwia przeniesienie tych wyników pomiędzy uczelniami. Pozwala to w sposób prosty i przejrzysty określić zasady odbywania studiów za granicą i wymagania konieczne do ich zaliczenia.

Oferta edukacyjna PWSZ w Zamościu:

Studia licencjackie – 3 lata

Studia inżynierskie – 3,5 roku

Studia podyplomowe